Informace o zpracování osobních údajů

Beauty Ventures s.r.o. si vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv, jakožto subjektů údajů, souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je společnost Beauty Ventures s.r.o., se sídlem V Parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 087 48 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 324462, e-mail: gdpr@abclinic.com (dále též „Beauty Ventures“).

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, V JAKÉM ROZSAHU A PRO JAKÉ ÚČELY?
Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje našich klientů, včetně bývalých klientů, kteří dali souhlas k tomu, abychom je nadále oslovovali s nabídkou našich služeb, spolupracujících odborníků v oblasti zdravotnictví a jiných spolupracovníků a dodavatelů.

2.1. Klienti Beauty Ventures
Klienti mají k dispozici samostatnou informaci o zpracování osobních údajů, kterou obdrží při podepisování smlouvy o poskytování zdravotních služeb.

2.2 Spolupracující odborníci v oblasti zdravotnictví
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

a) Zpracování pro plnění smlouvy o spolupráci
Pro účely plnění naší společné smlouvy zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

  • identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození;
  • kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy a adresy bydliště;
  • údaje o odměně, platební údaje, včetně čísla účtu, pro poskytnutí dohodnuté odměny;
  • údaje o dosaženém vzdělání a jiných profesních kvalifikacích, včetně CV, certifikátů;
  • fotografie, promo videa a jiné propagační materiály;
  • jiné osobní údaje a dokumenty vzniklé v rámci administrace našeho společného smluvního vztahu.
   Tyto údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření naší smlouvy o spolupráci, administrace našeho vztahu, poskytnutí dohodnuté odměny a zajištění poskytování služeb společnosti Beauty Ventures.
   Poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a její následní plnění dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

b) Zpracování na základě zákonných povinností Beauty Ventures
Některá zpracování vašich osobních údajů nám ukládá zákon. Např. účetní a daňové doklady, kterými nám fakturujete poskytované služby, obsahují vaše osobní údaje. Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy. Toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností Beauty Ventures dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

c) Zpracování na základě oprávněného zájmu
Některé osobní údaje zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů k obhajobě právních nároků a za účelem ochranu našeho majetku. Jedná se zejména o vaše identifikační údaje, údaje týkající se vámi poskytnutých služeb a údaje týkající se administrace smlouvy, nebo jiné osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.3 Další spolupracovníci Beauty Ventures
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:

a) Zpracování pro plnění smlouvy o spolupráci
Pro účely plnění naší společné smlouvy zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

  • identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození;
  • kontaktní údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy a adresy bydliště;
  • údaje o odměně, platební údaje, včetně čísla účtu, pro poskytnutí dohodnuté odměny;
  • jiné osobní údaje a dokumenty vzniklé v rámci administrace našeho společného smluvního vztahu.
   Tyto údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření naší smlouvy o spolupráci, administrace našeho vztahu, poskytnutí dohodnuté odměny a dále také za účelem zajištění s tím spojené komunikace. Poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a její následní plnění dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

b) Zpracování na základě zákonných povinností Beauty Ventures
Některá zpracování vašich osobních údajů nám ukládá zákon. Např. účetní a daňové doklady, kterými nám fakturujete vámi poskytované služby, obsahují vaše osobní údaje. Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy. Toto zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností Beauty Ventures dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

c) Zpracování na základě oprávněného zájmu
Některé osobní údaje zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů k obhajobě právních nároků a za účelem ochranu našeho majetku. Jedná se zejména o vaše identifikační údaje, údaje týkající se vámi poskytnutých služeb a údaje týkající se administrace smlouvy, nebo jiné osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2.4 Uchazeči o zaměstnání
Projevíte-li zájem o spolupráci s námi, zpracováváme osobní údaje, které nám k tomu poskytnete pro posouzení, jestli vaše zkušenosti odpovídají pozici, na kterou se hlásíte. Jedná se zejména o údaje týkající se vaší odborné kvalifikace, včetně vašeho životopisu, kopií vysvědčení a našich poznámek. Pro účely zajištění naší komunikace, včetně případného naplánování osobní schůzky, zpracováváme dále vaše kontaktní údaje.

Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a je dále nezbytné pro naše předsmluvní jednání dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje uchazečů mohou být zpracovány po skončení výběrového řízení za účelem další nabídky zaměstnání, pouze pokud k tomu uchazeč poskytne souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

2.5 Návštěvníci internetových stránek
Pro vylepšení vzhledu a fungování našich stránek a pro přizpůsobení obsahu našich stránek vašim preferencím používáme soubory cookies. Bližší informace o souborech cookies, včetně právního základu zpracování vašich údajů, které prostřednictvím souborů cookies získáme, můžete najít v našich Zásadách používání souborů cookies, dostupných na našich internetových stránkách. Objednáte-li se na konzultaci prostřednictvím našich internetových stránek, budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení, telefon, e-mail a obsah, který nám sdělíte ve vaší zprávě. Poskytnutí a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro naše předsmluvní jednání dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.6 Osoby, které mají zájem o odběr našich obchodních sdělení
Vaše osobní údaje, zejména kontaktní údaje a údaje o vašich zájmech (včetně případných zájmů o naše další služby), rovněž zpracováváme pro účely našich marketingových kampaní, např. pro zasílání individuálních nabídek námi poskytovaných služeb, pokud jste k takovému zpracování udělili souhlas např. prostřednictvím našich internetových stránek. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím naší kontaktní e-mailové adresy viz níže nebo způsobem popsaným v marketingovém e-mailu. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je založeno na souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

2.7 Návštěvníci prostor společnosti Beauty Ventures
Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku jsou v prostorách společnosti Beauty Ventures instalované kamerové systémy s uchováváním záznamu osob. Účelem pořizování záznamů z kamery je ochrana majetku společnosti Beauty Ventures, jejich klientů, zaměstnanců, externích dodavatelů, případně i dalších osob. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. PROBÍHÁ AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Osobní údaje, k jejichž zpracování jsme oprávněni, nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s některými důvěryhodnými třetími stranami, jež rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o zabezpečení ochrany vašich osobních údajů. Jedná se především o:

a) naše odborníky v oblasti péče o zdraví a krásu, včetně poskytovatelů zdravotních služeb;
b) naše poradce v oblasti marketingu a vztahu se zákazníky;
c) naše profesionální poradce, auditory a účetní;
d) dodavatele, kteří nám poskytují určité podpůrné služby jako je zpracování textu, překlad, kopírování a přezkoumání dokumentů, telefonní a internetové připojení atd.;
e) poskytovatele IT služeb.

Dále mohou být vaše osobní údaje za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům, soudům a správním orgánům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je můžeme přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. našim dodavatelům sídlícím v jiných státech EHP). K předávání osobních údajů i do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor nedochází.

5. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠTUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Uplatňujeme opatření nezbytná k bezpečnému uchování informací v elektronické nebo fyzické podobě, a k zabránění neoprávněnému přístupu, změnám či zveřejnění informací. Naše zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Požadujeme, aby poskytovatelé našich datových úložišť a jiní zpracovatelé splňovali příslušné standardy průmyslového zabezpečení. Všichni partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří mají přístup k důvěrným informacím, podléhají povinnosti mlčenlivosti.

6. PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání naší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy (zejména po dobu stanovenou daňovými předpisy, nebo právními předpisy týkající se poskytování zdravotních služeb) nebo po dobu trvání našeho oprávněného zájmu. V případě, že se u nás ucházíte o zaměstnání, zpracováváme vaše osobní údaje pouze do ukončení výběrového řízení, u úspěšných kandidátů pak i déle pro účely plnění našich zákonných povinností a společné pracovní smlouvy. U zpracování, které je založené na souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje jen po dobu nezbytnou ve vztahu k zamýšlenému účelu, nejdéle však do jeho odvolání. U zasílání obchodních sdělení poskytujete svůj souhlas na dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu 5 let od jeho ukončení, nebo do odvolání souhlasu. Záznam z kamer je uchováván pouze po dobu nezbytně nutnou, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání (zejména krádeže či neoprávněného vstupu do prostor společnosti Beauty Ventures).

7. JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Máte právo od nás požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů. Bližší podmínky využití těchto práv vyplývají z příslušných právních předpisů (zejm. článků 15 až 21 GDPR) s tím, že ne u každého dílčího zpracování (u každého samostatného účelu uvedeného v bodu 1. výše) jsou všechna tato práva garantována. Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva:

a) Právo na přístup k údajům: Máte právo dotázat se, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, vyžádat si přístup k těmto údajům. Dále máte právo též na zpřístupnění informací týkajících se mimo jiné toho, za jakým účelem a po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme, které konkrétní údaje máme k dispozici a komu jsme umožnili přístup k těmto údajům. Tato práva na přístup k údajům mohou být nicméně omezena s ohledem na zájmy jiných fyzických osob.

b) Právo na opravu údajů: Na základě vaší žádosti máme povinnost opravit nepřesné osobní údaje nebo doplnit osobní údaje, které jsou neúplné.

c) Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut): Za podmínek uvedených v GDPR jsme povinni na vaši žádost údaje vymazat, a to např. v případě, že tyto údaje již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, v případě, že jste uplatnili námitky proti dalšímu zpracování osobních údajů, nebo vaše osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem.

d) Právo na omezení zpracování: Za podmínek uvedených v GDPR (např. je-li zpochybněna správnost osobních údajů nebo osobní údaje byly nezákonně zpracovávány) jsme povinni na vaši žádost omezit zpracování určitých osobních údajů, které se vás týkají. V takových případech můžeme tyto údaje používat pouze pro určité omezené účely tak, jak stanoví GDPR, popř. další právní předpisy.

e) Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek uvedených v GDPR a v rozsahu našich technických možností máte právo vyžádat si své osobní údaje, ke kterým máme přístup, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a takové údaje zaslat jinému subjektu.

f) Právo na vznesení námitky: Za splnění zákonných požadavků (viz článek 21 GDPR) máte právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud jsou zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiné osoby.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, Email: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz

8. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit e-mailem na adrese gdpr@abclinic.com nebo písemně na korespondenční adrese Beauty Ventures: V Parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika

Poslední aktualizace: 14. 8. 2020